Avís Legal

Identificació

La Fundació Privada Sant Cugat és una fundació de dret privat inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1411, el maig de 2000. — NIF: G61709333

Té la seva seu social al Xalet Negre, Plaça d'en Coll, 4, 08172 Sant Cugat del Vallès. Per a contactar, veure la pàgina Contacte. 

Privacitat i política de protecció de dades (adaptada al RGPD, maig 2018)

La política de protecció de dades de la Fundació compleix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el nou Reglament del Parlament Europeu i del Consell (UE) 2016/679 de 27 d'abril (RGPD), en vigor a partir del 25 de maig de 2018.

A aquest efecte, s'informa que:

· Les dades es tracten de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de les dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com amb respecte a la resta d'obligacions i garanties establertes en l'esmentat Reglament

· El responsable del tractament de dades és la Fundació privada Sant Cugat, amb l'adreça i dades fiscals suara esmentades.

· La finalitat del tractament de dades personals és la de gestionar la vinculació amb la Fundació.

· Les dades personals dels col·laboradors que podem mantenir arxivades són: identitat, adreça del domicili, altres sistemes de contacte (telèfon, correu electrònic, xarxes, etc.) i dades bancàries si el col·laborador fa els pagaments per domiciliació bancària.

· No es recopilen altres dades sensibles segons el RGPD, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creènces religioses o filosòfiques, participació en sindicats, activitat o orientació sexual i dades de salut, excepte les suara indicades.

· És responsabilitat de cada interessat que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, i només els interessats seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que puguin ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

· Les dades personals recollides directament dels col·laboradors només seran utilitzades per a l'acompliment de les funcions pròpies de la Fundació.

· Les dades mai no seran transmeses a tercers de l'estat o internacionals, excepte per exigència legal. No obstant, els noms dels col·laboradors, autors dels documents i treballs i participants a les reunions i congressos podran ser publicades en aquest web, llevat que s'indiqui el contrari. La participació o inscripció a aquestes reunions o la tramesa de documentació per a ser publicada, pressuposa l'autorització tàcita de la publicació d'aquestes dades en el web.

· Complementàriament, es manté un arxiu de persones interessades en les activitats de la Fundació, que han demanat expressament que se'ls enviïn notícies, i que conté exclusivament l'adreça de correu electrònic i el nom, i que es regeix per les mateixes condicions que els arxius anteriors.

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació en exclusiva.

· Les dades resten emmagatzemades mentre duri la relació amb la Fundació i no es sol·liciti expressament la seva supressió. En el seu cas, la informació serà eliminada de forma segura.

· El titular de les dades té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació del consentiment prestat, que pot expressar per correu electrònic dirigit a admin @ 3aires.cat. 

Galetes (Cookies)

No s'utilitzen cookies en aquest web

Licència d'us del material d'aquest web

Tots els documents propis continguts en aquest web estan sota la llicència Creative Commons:

Llicència de Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons

En resum, expresa que sou lliure de:

· Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format

· Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material

El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

· Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.

· No Comercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.

· Compartir Igual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.Avís legal.
Primer web de Sant Cugat del Vallès, inaugurat el 29 de juny de 1997, festa major de la ciutat, sota el domini www.stcugat.org