Fundació Privada Sant Cugat

Estatuts

Inscrits al Registre General de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya
amb el número 1411, el maig de 2000

Article 1. Denominació

La "Fundació Privada Sant Cugat" és una Fundació privada sense afany de lucre, de caràcter sociocultural, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i regida per aquests Estatuts i les altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Article 2. Personalitat

La "Fundació Privada Sant Cugat" té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per actuar, contractar i obligar-se, segons allò que disposen les lleis i d’acord amb aquests Estatuts.

Article 3. Domicili i àmbit territorial

El domicili de la Fundació s’estableix a Sant Cugat del Vallès, a la plaça de Pep Ventura número 1, El Patronat podrà decidir el trasllat del domicili social.

La Fundació desenvoluparà les seves funcions principalment a Sant Cugat del Vallès, sense perjudici de poder estendre les seves activitats a altres municipis de Catalunya.

Article 4. Beneficiaris

Com a Fundació privada de caràcter sociocultural, d'interès general i d'àmbit local, podran ser beneficiaris de totes les actuacions que es derivin dels objectius de la Fundació la comunitat de ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat del Vallès, la pròpia ciutat, i totes aquelles persones i entitats relacionades amb ella.

Article 5. Finalitats

1. L'objecte de la Fundació és promoure, incentivar, dur a terme i, en el seu cas, finançar, programes culturals i socials per tal d'impulsar la vida ciutadana i la pròpia ciutat de Sant Cugat del Vallès, amb els mitjans propis o en col·laboració amb altres entitats i associacions, privades o públiques. En qualsevol cas, les activitats de la Fundació consideraran les necessitats del cos social i l'interès general de la comunitat de Sant Cugat del Vallès.

2. En concret, i com a relació no exhaustiva, els fins als que s’orienta la seva actuació seran:

a. La promoció de la cultura, en totes les seves manifestacions locals i foranes, com a màxima expressió de la convivència, la tolerància, el diàleg i la solidaritat, sense exclusions de cap mena, excepció feta d'aquelles manifestacions que pel seu dogmatisme, sectarisme, intransigència, autoritarisme, intolerància o rebuig per a altres manifestacions, opinions, condicions socials, ètnies, cultures o llengües, es facin mereixedores del refús dels ciutadans que estimen el progrés de la persona humana, de la societat i de la seva ciutat.

b. La col·laboració, participació i actuació en l'àmbit de la conservació i difusió del patrimoni de la ciutat -cultural, natural, arquitectònic, artístic, documental i folklòric- públic i privat, tant si forma part de la tradició de la ciutat com si és recent i innovador.

c. La defensa del medi natural del municipi de Sant Cugat del Vallès i d'altres territoris que hi estan relacionats.

d. La defensa de la qualitat del medi urbà, de la salut pública, de la vida social -especialment de la infància, la joventut i la gent gran- i de la vida comercial i del consum.

e. La promoció del diàleg entre les diferents concepcions de la ciutat, de la vida ciutadana i de l'interès dels ciutadans per aquestes, inclòs el debat entre els diferents partits polítics.

f. El foment de la solidaritat amb els sectors més mancats de la nostra ciutadania, així com amb sectors socials propers o llunyans que podrien assolir noves situacions de progrés a partir d'ajuts de diversa mena.

g. L'impuls del municipalisme i, en general, la defensa del principi de subsidiarietat, segons el qual és convenient que les decisions polítiques es prenguin per administracions i governs el més propers possible al ciutadà.

h. Vetllar per l'ètica i el civisme dels ciutadans i, sobretot, dels representants de la ciutat, com a màxima expressió dels valors democràtics a nivell individual.

3. Per assolir aquest fins, la Fundació podrà utilitzar els següents mitjans, que se citen a títol enunciatiu:

a. L'organització de reunions, conferències, seminaris, cursos, congressos i fòrums per al debat d'assumptes d'interès general per a la vida ciutadana i la promoció de la ciutat.

b. L'elaboració col·legiada o individual de documents i llibres, així com la seva publicació i difusió tant per mitjans convencionals com amb tècniques innovadores, com poden ser els nous sistemes de comunicació multimèdia.

c. La promoció d'activitats culturals, esportives i de lleure, d'exposicions artístiques i activitats museístiques.

d. La impulsió d'elements complementaris a l'educació infantil i juvenil per tal de promoure l'educació cívica i l'interès global per a la ciutat, la vida ciutadana i les idees de progrés.

e. L'educació per a la pau en el seu sentit més ampli, i tot tipus d'activitat destinada al seu manteniment allà on se'n frueix i la seva consecució allà on es pateixen carències de drets i llibertats humans.

f. Exercir el dret a la crítica constructiva, amb proposta d'alternatives si s'escau, a les decisions de les autoritats democràtiques i d'altres fòrums d'opinió, pels medis més adequats, especialment la difusió de les opinions, i sempre d'acord amb els bons costums i la legalitat vigent.

g. L'aportació al coneixement ciutadà dels diversos elements propis de la vida ciutadana, mitjançant la publicació i difusió de noticiaris independents i contrastats, pels diversos mitjans de comunicació ciutadana existents o els propis que la Fundació pugui crear.

h. La promoció, entre els ciutadans de Sant Cugat, de l'ús de les noves tecnologies de la comunicació, per tal d'aconseguir que s'estableixin com a elements positius i vertebradors del diàleg social i la participació interactiva; i la promoció de la convocatòria de beques, ajuts i premis sobre les diverses activitats pròpies de la Fundació.

i. La difusió de la pròpia Fundació, de les seves activitats i els resultats de les tasques desenvolupades com a valor cívic de la nostra ciutat.

j. Promoure la recaptació de recursos econòmics necessaris a les finalitats de l'entitat i procurar-ne la millor administració, ajustada a l'interès general de la ciutat, tot racionalitzant la utilització dels mitjans disposats al compliment dels fins fundacionals.

k. Intervenir en totes les activitats ciutadanes que, en general, s'inscriguin en el marc d'actuació de la Fundació.

Article 6. Patrimoni fundacional. Aplicació de recursos. Ingressos

1. Constitueixen el patrimoni de la Fundació els béns aportats que es consignen en la carta fundacional. Aquest patrimoni podrà augmentar-se amb els béns i drets de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, adquireixi la Fundació amb destinació expressa a l’augment del patrimoni fundacional.

2. Les rendes del patrimoni fundacional i els altres ingressos que no formen part del patrimoni fundacional es destinaran, dins dels límits que estableix la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.

3. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat decidirà si han de ser integrats en el patrimoni fundacional o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

4. El Patronat tindrà cura que el rendiment del Patrimoni sigui òptim, per a la qual cosa farà les inversions que la prudència aconselli, un cop efectuats, si és el cas, els tràmits necessaris.

5. El Patronat podrà acceptar donacions que puguin coadjuvar, directament o indirectament, al millor compliment de la finalitat fundacional.

6. La Fundació es nodrirà de:

a. Les aportacions i donacions que pugui fer a favor seu qualsevol persona física o jurídica.

b. Els ingressos que, per retribuir els costos dels seus serveis, aportin els seus beneficiaris.

c. Les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària a favor seu, que s’hauran d’acceptar en qualsevol cas a benefici d’inventari.

d. Els rendiments derivats de l’explotació del seu patrimoni.

e. Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol altre tipus d’ajut que rebi de qualsevol entitat, pública o privada, de l’Administració local, autonòmica o estatal, i fins i tot de la Comunitat Econòmica Europea, o de qualsevol altre organisme privat.

Article 7. Patronat

1. La representació, el govern i l’administració de la Fundació i la direcció de les activitats per a l’acompliment de les seves finalitats, segons els més amplis termes admesos per la Llei, corresponen al Patronat.

2. El Patronat de la Fundació és un òrgan col·legiat i estarà constituït per un mínim de vint persones, que tindran la condició de Patrons.

3. La incorporació de nous Patrons es farà per designació del propi Patronat, a proposta del col·lectiu de Col·laboradors de la Fundació i dels òrgans amb que es doti la Fundació d’acord amb aquests Estatuts i del que reglamentàriament pugui establir-se. El càrrec de Patró tindrà una durada de 4 anys i serà reelegible.

4. A fi de preservar el seu funcionament regular, als quatre anys del primer mandat es reelegiran només la meitat dels membres del Patronat, designant-se prèviament per sorteig l’altra meitat que completarà aquest primer mandat. A partir d’aleshores, cada dos anys es procedirà a l’elecció de la meitat alternativa dels membres del Patronat. La designació o la reelecció de Patrons requerirà el vot favorable de la majoria dels Patrons en exercici.

5. Els Patrons, persones físiques, han de gaudir de la plena capacitat civil; les persones jurídiques hauran de fer-se representar per una persona física. Quan la qualitat de Patró sigui atribuïda al titular d’un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi. En cap altre cas els Patrons no poden delegar llur representació, ja que l’exercici del càrrec és personalíssim.

6. Els membres del Patronat elegiran d'entre ells un President i un Vice-president. El Patronat també nomenarà un Secretari que podrà no ser Patró, en el qual cas tindrà veu, però no vot.

7. Els Patrons exerciran llur càrrec gratuïtament, però en tot cas podran ser reembossats de les despeses justificades que els produeixi l’exercici del càrrec.

8. L'acceptació del càrrec haurà de constar en la forma legalment establerta.

Article 8. Funcions del Patronat

Corresponen al Patronat les funcions tant d'ordre intern com extern establertes per la Llei i, especialment, les següents:

1. Representar la Fundació davant de l’administració i de tercers, en tota classe d’actes i contractes, dins o fora de judici, sense excepció.

2. Elegir President, Vice-president i Secretari, així com els membres dels altres òrgans unipersonals o col·legiats de govern i administració que es creïn per decisió del mateix Patronat, i delegar les seves facultats en aquests òrgans o en un o més dels membres del Patronat. No són, però, delegables: l’aprovació dels comptes, la formulació del pressupost, la venda i el gravamen dels béns immobles i els valors mobiliaris no cotitzats en borsa, ni qualsevol altre acte que necessiti l’autorització o l’aprovació del Protectorat. Llevat dels casos que el Patronat atorgui una delegació especial, la Fundació serà representada pel President, i, en el seu defecte, pel Vice-president.

3. Vetllar per l'estricte compliment dels fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i la legislació vigent.

4. Aprovar els projectes i programes d'activitats, els pressupostos d’ingressos i despeses i la seva liquidació, l’inventari-balanç i la memòria de la Fundació.

5. Vetllar per l'exercici desinteressat, gratuït, sense ànim de lucre, de tots els seus membres.

6. Proposar i aprovar la modificació d'aquests Estatuts, la creació d’òrgans unipersonals o col·legiats de govern i administració, els reglaments de funcionament i règim intern que s’escaigui i qualsevol altre aspecte d'interès o transcendència per a l'organització i funcionament de la Fundació.

7. Establir i aprovar el sistema de quotes i aportacions, periòdiques o no, dels col·laboradors, benefactors, beneficiaris i usuaris dels serveis de la Fundació.

8. Proposar, decidir i aprovar l'establiment de convenis i acords de col·laboració i de coordinació de les activitats de la Fundació amb altres entitats i organismes afins, públics o privats.

9. Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis, i concertar i rescindir contractes laborals.

10. Operar amb caixes, bancs i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses en dret.

11. Conservar els béns i els drets que integrin el patrimoni de la Fundació, mantenir i fomentar la seva productivitat, segons les circumstàncies econòmiques, tot garantint la dedicació d'aquests béns a les finalitats de la Fundació i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles sense més limitacions que les legalment establertes.

12. Decidir respecte de l'exercici i la defensa a qualsevol tipus d'accions i drets que corresponguin a la Fundació, davant de qualsevol administracions, organismes, entitats o persones, sense altres limitacions que les legalment establertes.

13. Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i que en cada cas escaiguin, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; i conferir poders, generals o especials, amb facultat de substitució, en el seu cas, i revocar-los en la data i la forma que estimi procedent.

14. Sotmetre a l'aprovació del Protectorat de la Generalitat de Catalunya els acords que la precisin.

15. Qualsevol altra no expressament previstes en aquests Estatuts i que s’orientin al funcionament de la Fundació i l’assoliment dels seus fins, d’acord amb la legalitat vigent.

Article 9. Règim de sessions del Patronat

1. El Patronat es reunirà almenys un cop a l'any per tal d’examinar i aprovar els documents exigits per les lleis, i, a més, tantes vegades com sigui necessari a criteri del President o si ho requereixen un mínim d’un terç dels Patrons. En aquest darrer supòsit, els Patrons que sol·licitin la reunió hauran d’indicar clarament els assumptes que s’hi tractaran, i la reunió s’haurà de convocar amb la urgència que requereixin els assumptes que la motiven i, en tot cas, dins dels quinze dies que segueixen a la recepció de la petició.

2. El Patronat s'entendrà formalment reunit i podrà deliberar i adoptar acords sempre que, una vegada convocat formalment, hi concorrin, a més del President o el Vice-president i del Secretari, un terç dels Patrons o aquell nombre superior que en determinats casos es requereixi legalment o estatuàriament.

3. Les sessions ordinàries les convocarà el President, amb quinze dies d'antelació com a mínim, fixant el lloc, el dia i l’hora de celebració i adjuntant una proposta d'ordre del dia elaborada d'acord propi criteri. L'ordre del dia definitiu haurà de recollir forçosament els aspectes proposats per qualsevol dels Patrons almenys amb cinc dies d'anticipació a la data de la reunió, i s'aprovarà a l'inici de les sessions. La convocatòria es farà mitjançant carta dirigida a tots els membres del Patronat. No caldrà convocatòria quan es trobin reunits tots els membres del Patronat i acceptin per unanimitat de fer la sessió.

4. Les decisions es prendran per majoria simple dels assistents, llevat dels casos en què la llei o els Estatuts estableixin un quòrum superior de votació. Correspondrà un vot a cada Patró present i no s'admetran delegacions.

Article 10. Funcions del President, del Vice-president i del Secretari

1. El President del Patronat ho serà també de la Fundació, a tots els efectes i amb totes les funcions inherents a aquest càrrec i les que expressament li siguin delegades, mentre no s’estableixin altres òrgans de representació.

2. El President convocarà el Patronat al menys una vegada l’any i tantes vegades com sigui necessari a criteri propi o a petició d’un terç dels Patrons, proposant l’ordre del dia.

3. El President obrirà, dirigirà i tancarà les reunions, seguint l’ordre del dia i vetllant que les deliberacions es duguin a terme d'acord als principis de lliure i respectuosa concurrència.

4. Executarà els acords adoptats per criteri majoritari dels seus membres o de la majoria qualificada quan sigui legalment necessària.

5. Tindrà vot de qualitat, que serà diriment en cas de requerir-ho les decisions.

6. El Vice-president assistirà al President en l'exercici de les seves funcions i el substituirà en cas d'absència o vacant.

7. El Secretari redactarà les actes de cada sessió, que expressaran la relació dels assistents, els assumptes tractats i els acords presos. No caldrà fer-hi constar les opinions dels Patrons, excepte si ho demanen expressament. Les actes es passaran al llibre corresponent, i seran signades pel President i el Secretari. Aquest, amb el visat del President, certificarà les actes i documents, i tindrà cura, també, de dur al dia la documentació necessària per al correcte funcionament de la Fundació.

Article 11. Junta de Govern i Director General

1. Per tal de facilitar el govern i l'administració de la Fundació, el Patronat constituirà una Junta de Govern, que estarà composada pel President, el Vice-president, el Secretari, que ho seran de la Junta de Govern i un nombre de vocals, entre cinc i vuit, elegits pel Patronat d’entre els Patrons.

2. La Junta de Govern executarà els acords del Patronat i exercirà per delegació seva la direcció administrativa de la Fundació, a més d'aquelles altres funcions que li siguin expressament delegades d’acord amb la legislació vigent. A més proposarà al Patronat els projectes i programes d’activitats així com la presa de decisions respecte de totes les finalitats de la Fundació, i les executarà una vegada aprovades, sense altres limitacions que les legalment establertes.

3. La Junta de Govern podrà proposar al Patronat el nomenament d'un Director General de la Fundació, càrrec pel que no és necessari ser membre del Patronat, però que tampoc hi és incompatible, per la direcció i administració de les activitats fundacionals, així com per la seva organització i elecció de càrrecs interns. L'elecció de Director General, a qui el Patronat atorgarà poders amplis per la gestió i representació de l'entitat, requerirà la majoria de dos terços dels membres d'aquell òrgan.

Article 12. Exercici econòmic

1. Els exercicis econòmics tindran periodicitat anual, corresponent als anys naturals.

2. Dins del primer semestre de cada exercici, el Patronat haurà de formular un inventari-balanç que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació, i una memòria de les activitats i de la gestió econòmica durant l'exercici, suficient per donar a conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals. També practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici anterior i formularà el pressupost corresponent a l'exercici en curs. Aquests documents hauran de presentar-se al Protectorat de la Generalitat de Catalunya dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i sempre d'acord a la legislació vigent, i també es faran públics i es posaran a l'abast dels col·laboradors i dels ciutadans de Sant Cugat del Vallès.

Article 13. Modificació dels Estatuts

La modificació dels Estatuts mai no podrà suposar un canvi en els objectius que configuren la voluntat fundacional i requerirà que el Patronat en justifiqui la seva necessitat i conveniència. Les modificacions podran ser proposades pels membres del propi Patronat, per la Junta de Govern o pels altres òrgans que es creïn, en allò que els afecta. Les modificacions hauran de ser aprovades pel Patronat amb una majoria de dos terços dels Patrons en exercici del seu càrrec i l’acompliment del que assenyalen les lleis vigents, i, en especial, l’autorització del Protectorat.

Article 14. Fusió o agregació de la Fundació

La fusió o agregació de la Fundació amb una altra de finalitats anàlogues haurà de seguir el procediment propi de la modificació dels Estatuts. Aquests actes no podran ser executats sense l’aprovació del Protectorat.

Article 15. Extinció

L'extinció de la Fundació només podrà ser considerada pel Patronat quan resulti acreditada la impossibilitat d'acomplir els seus fins segons la voluntat fundacional. En tot cas, precisarà l'acord de dos terços del Patronat i l’autorització del Protectorat. Després de la liquidació patrimonial corresponent, els seus béns i patrimoni revertiran automàticament en favor de l'Ajuntament democràtic de Sant Cugat del Vallès, seguint, en qualsevol circumstància, els termes normatius d'aplicació en la legislació vigent, emanada de la Constitució democràtica de l'Estat i de l'Estatut de Catalunya, per tal que els destini a finalitats anàlogues a les de la Fundació.

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.Avís legal.
Primer web de Sant Cugat del Vallès, inaugurat el 29 de juny de 1997, festa major de la ciutat, sota el domini www.stcugat.org