..

17ª Convocatòria del Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat Memorial Manuel Vázquez Montalbán (Curs 2021-22)

1.- Presentació

La Comissió Memorial Manuel Vázquez Montalbán de la Fundació Sant Cugat convoca el "17è. Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat Manuel Vázquez Montalbán" destinat a reconèixer aquells treballs de recerca de l'alumnat de Batxillerat dels centres d'educació secundària de Sant Cugat del Vallès que siguin realitzats de forma individual o en grup i que s'hagin dut a terme al centre on estan inscrits, durant el curs 2021-22.

La temàtica, el contingut i l'extensió dels treballs és lliure. Ha de ser, però, una recerca emmarcada en qualsevol de les matèries curriculars, o bé que estigui plantejada de manera interdisciplinar, segons el que estableix l'ordenació curricular de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats: Arts, Ciències de la Naturalesa i de la Salut, Humanitats i Ciències Socials i Tecnologia.

La convocatòria incorpora, a més a més, el "Premi Joan Auladell" al millor treball de temàtica local, tal com s'especifica més endavant, en l'apartat 6. Aquest premi és proposat i dotat pel GEL (Grup d'Estudis Locals) i té com a objectiu evocar la figura d'aquest historiador local.

2.- Criteris de valoració

Una de les primeres finalitats d'aquest premi és mantenir viu el llegat intel·lectual i ètic de Manuel Vázquez Montalbán, tot promovent entre el jovent els valors que van informar la seva vida i la seva obra.

Per a la valoració de la qualitat científica i intel·lectual dels treballs presentats, es tindran en compte els següents criteris d'avaluació, que segueixen els centres de secundària per als Treballs de Recerca de Batxillerat:

A) Contingut (a nivell de 2n de Batxillerat):

- Qualitat de la informació continguda

- Claredat expositiva

B) Metodologia:

- Explicació dels objectius

- Desenvolupament del treball

- Conclusions

- Bibliografia i Webgrafia (acreditant-ne corresctament l'ús)

C) Consecució dels objectius de la recerca.

Especialment, es posarà atenció a que els treballs presentats assimilin i adaptin els requeriments metodològics de la verdadera recerca: Plantejar objectius clars, formular alguna hipòtesi assequible i que aporti algun resultat nou, per molt modest que sigui.

També es tindran presents l'ús acurat del llenguatge i la presentació del treball.

3.- Documentació

Per prendre part en la convocatòria serà necessari presentar :

 • Un sobre tancat, amb el lema "17è. Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat Manuel Vázquez Montalbán", que contingui:

  • IMPRESCINDIBLE: Una versió del treball de recerca en suport informàtic i format PDF (Sense el nom dels autors ni esment del centre educatiu ni del Tutor/ del treball).

  • OPCIONALMENT: Un exemplar d'aquest mateix treball de recerca en paper (En format DIN A-4, elaborats amb processador de text, degudament enquadernats i igualment anònim)

   • En el cas que només es presenti la versió del TR en suport informàtic, el Memorial MVM podrà demanar, a posteriori, la confirmació de l'autenticitat del TR a la Secretaria del centre educatiu de l'alumne per via telemàtica. Si aquesta confirmació no s'obtingués, el TR seria desestimat.
   • El Memorial MVM garanteix, en qualsevol cas, que els membres del Jurat seran desconeixedors de l'autoria i del centre educatiu dels TR presentats, des de les primeres deliberacions fins al veredicte final.
 • Un sobre tancat, a l'exterior del qual hi figurarà només el títol del treball i, a l'interior, 1/ el nom i cognoms de l'autor/a o autors/es, 2/ DNI de cadascun/a, 3/ telèfon de cadascun/a, 4/ adreça de correu electrònic de cadascun/a, 5/ el centre educatiu i 6/ el nom i cognom del tutor/a que hagi dirigit la realització del treball. Aquest document haurà d'estar mecanoscrit per tal de facilitar-ne la correcta transcripció.
 • El full de sol·licitud de participació en el Premi que figura com Annex al final d'aquesta convocatòria, on només es farà constar el títol del treball. Aquest full haurà d'anar segellat per la Secretaria del centre educatiu de l'alumne/a.

El lloc i les dates per a fer efectiva aquesta presentació seran :

 • El divendres 25 de febrer de 2022 a la Casa de Cultura de Sant Cugat, al costat de la Consergeria, de les 19.00 a les 20.00 hores.

 • Si algun centre educatiu ho demana a l'adreça mvm@stcugat.net, es passarà pel mateix centre a recollir els treballs presentats pel seu alumnat.

Tots els materials que es presentin al Premi (versió escrita o informàtica) hauran de ser anònims i enlloc hi podrà constar cap dada d'identificació de l'autor/a o autors/es o del centre educatiu al que pertanyen, ni del tutor/a. Aquestes dades figuraran únicament en l'interior del sobre tancat que es requereix.

Als treballs s'hi poden adjuntar altres mitjans o elements tècnics de suport complementaris per a la seva comprensió, segons certes característiques específiques d'alguns dels treballs. Per exemple, una maqueta.

4.- Terminis de la convocatòria

El termini per a la presentació dels treballs és fins al divendres 25 de febrer de 2022.

A finals de maig de 2022 es farà un acte d'homenatge a Manuel Vázquez Montalbán obert a tothom, en el qual es farà públic el veredicte del jurat, es lliuraran els premis i es farà alguna intervenció en la qual algú del Jurat glossarà el treball premiat i la figura de MVM. La data exacta i el lloc d'aquest acte es publicaran oportunament i es faran saber a tots els centres educatius i a l'alumnat que s'hi hagi presentat, mitjançant correu electrònic, anunci al web del Memorial MVM i altres mitjans de difusió. En aquest acte es presentarà l'edició del treball guanyador en la convocatòria anterior. Es poden consultar els treballs guanyadors d'edicions anteriors en la web del Memorial MVM: www.stcugat.net/mvm/index2.htm  

5.- Jurat

El jurat, presidit per la persona nomenada per la Comissió del Memorial Manuel Vázquez Montalbán, estarà format per diversos especialistes de reconeguda vàlua en les disciplines de les diferents modalitats del Batxillerat i persones vinculades al món de l'educació. La identitat dels membres del jurat es farà pública amb el veredicte. Al web figuren les actes amb els veredictes de totes les convocatòries anteriors, on s'inclou la composició del jurat d'aquella convocatòria.

Si ho considera oportú, el jurat podrà sol·licitar informació addicional i fer-ne les comprovacions necessàries.

6.- Característiques dels Premis

D'entre tots els treballs presentats, com a conclusió d'un procés de deliberació, el jurat en seleccionarà cinc que seran els finalistes. Entre els finalistes se n'escollirà un, que serà el guanyador.

 • El Premi del guanyador consistirà en:

  • La publicació del treball, l'any següent.

  • La dotació econòmica de 500 euros a l'autor /a o autors/es.

  • El lliurament a l'autor o a cadascun dels autors/es d'un diploma acreditatiu del Premi.

 • El Premi dels altres quatre finalistes consistirà en:

  • La dotació econòmica de la suma de 200 euros a l'autor /a o autors/es de cada un dels treballs.

  • El lliurament a l'autor /a o a cadascun/a dels autors/es d'un diploma acreditatiu de l'Accèssit.

El Jurat seleccionarà també el millor treball de recerca que tracti de temàtica local o relacionada amb el municipi de Sant Cugat del Vallès, al qual es concedirà el "Premi Joan Auladell". Aquest premi podrà ser acumulable amb el Premi MVM o amb un dels seus accèssits, segons decisió del mateix Jurat. Aquest premi consistirà en:

 • La dotació econòmica de 300 euros a l'autor o autors d'aquest treball.

 • La publicació del treball en la revista Gausac, si les característiques del treball guanyador d'aquest premi s'adiuen amb el requisits d'aquesta publicació, decisió que serà presa pel seu Consell de Redacció. .

 • El lliurament a l'autor /ao a cadascun/a dels autors /es d'un diploma acreditatiu.

Per tal d'assegurar la correcta edició i publicació dels treballs guanyadors conforme al disseny que aprovi l'entitat editora, el seu autor/a o autors/es estaran obligats a facilitar tota la documentació original, gràfica o escrita, i la informació que se'ls demani, com també a presentar-se en l'entitat editora, sempre que siguin requerits a aquest efecte. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions, l'entitat convocant d'aquest premi es reserva el dret a no editar i publicar el treball guanyador, o bé a prendre les decisions que estimi més convenients per a fer efectiva la seva publicació. L'entitat editora podrà, si cal, adaptar el treball guanyador a les necessitats d'impressió o publicació.

S'aconsella als autors dels treballs presentats que conservin les fotografies i il·lustracions incloses en el treball en un format digital de qualitat suficient per a la hipotètica posterior edició.

El jurat, a l'hora d'adjudicar els Premis, podrà declarar-los deserts. La participació en els Premis comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter d'inapel·lable.

7.- Propietat dels treballs

La propietat intel·lectual del treball o treballs guanyadors i finalistes correspondrà al seu autor/a o autors/es, en la forma que entre ells s'hagi convingut.

Això no obstant, l'atorgament del Premi comportarà sobre el treball o treballs guanyadors i finalistes la cessió no exclusiva i gratuïta, en favor de l'entitat convocant del Premi de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en la forma que s'indica a les bases, sense limitacions de tipus temporal o territorial, ni de cap altre.

Els treballs no premiats romandran a disposició dels interessats durant el termini d'un mes des de l'acte de lliurament dels premis. Un cop transcorregut, si no han estat retirats, l'entitat convocant del Premi podrà procedir a la seva destrucció, sense que això origini dret a cap tipus d'indemnització o compensació. L'entitat convocant, però, farà tot el possible per a que aquest retorn als autors/es es faci efectiu, com a mínim al final de l'acte de lliurament de Premi.

8.- Obligacions dels participants

La participació en el Premi comporta per als autors l'acceptació plena d'aquestes bases.

9.- Informació i consulta de les bases

El Memorial Manuel Vázquez Montalbán de la Fundació Sant Cugat posa a disposició de qui vulgui demanar més informació sobre el Premi els següents mitjans:

 • Memorial Manuel Vázquez Montalbán (Fundació Sant Cugat)  - Xalet Negre de Sant Cugat del Vallès (Despatx del GEL)

 • www.stcugat.net/mvm

 • mvm@stcugat.net

Full de sol·licitud

Tornar