17è. Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat

Memorial Manuel Vázquez Montalbán (Curs 2021-22)

.

TÍTOL DEL TREBALL:   _______________________________________________

Nombre d'alumnes autors/es del treball (no els noms): _________________

.

EXPOSO:

Que havent llegit les bases del concurs del Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat "Manuel Vázquez Montalbán",

.

DEMANO:

Participar en l'edició d'aquest any (1).

AUTORITZO:

L'exhibició pública per mitjans telemàtics del treball de recerca que presento, en el cas que obtingui algun dels guardons.

                             Sant Cugat del Vallès, ___de ______________ de 20___

__________________________________________________________________________________________________

ANNEX (documents que s'hi adjunten)

---------------------

(1).- Aquesta sol·licitud haurà de venir avalada pel centre educatiu corresponent, per a la qual cosa haurà de portar el segell del centre o qualsevol altra acreditació adjunta que el centre cregui més adient d'afegir.