fòrrum2012 catalunya21 SCOT
  FÒRUM 2014  — Grup 7  — Enquesta

Què és la SCOT?

La Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT) és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia. www.scot.cat

Què és el Fòrum?

La SCOT proposa fer el Congrés a la primavera de 2014 com a conclusió del treball endegat el 2012 denominat «Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives». forum.scot.cat/Que-es-el-Forum.php

L'enquesta

L'enquesta està dirigida als professionals que han participat en algun treball de planejament

L'enquesta que us presentem està preparada pel Grup 7 del Fòrum 2014 que tractarà el tòpic «Responsabilitat i lleialtat de l'Administració pública» que pretén fer una reflexió sobre la vessant més política de la gestió entesa al voltant de tres eixos:

  1. La participació ciutadana.
  2. La transparència i els procediments administratius.
  3. La relació dels professionals amb l'administració.

Amb l'enquesta pretenem recollir l'opinió general dels professionals implicats, qualsevol que sigui la seva professió o funció respecte a l'ordenació del territori, i serà exposada a la corresponent sessió del Fòrum. Els resultats definiran l'estat de les professions i han de ser una eina de debat per a tots els agents implicats en l'ordenació del territori.

Complimentar l'enquesta només us ocuparà uns minuts. Per complimentar-la, empleneu el camps de text i cliqueu els botons corresponents; al final, cliqueu el botó «Enviar».

 Us agraïm la vostra col·laboració per endavant.

El qüestionari


  Caracterització de l'enquestat. Aquesta enquesta és anònima, però necessitem caracteritzar la vostra activitat:
1 Professió:
  Liberal Assalariat Empresa Tècnic Administració Com a Promotor  
2 Exercici professional:  
  <5  5-15 >15    
3 Anys de professió:    
    <30 30-45 >45-55 >55  
4 Edat:  
    Dona  Home      
5 Sexe:      
  Tipologies de documents i tramitació que heu realitzat:
    POUM Modificació Pla General Planejament derivat Reparcel⋅lació i altres Altres plans i documents
6 Nombre de documents de planejament i gestió que heu redactat:
7 Nombre de documents que han estat aprovats definitivament:
8 Temps mitjà de redacció (mesos):
9 Temps aproximat  de tramitació dels publicats (mesos):
10 Quants documents s'han aplicat realment:
  Causes de suspensió de la tramitació. Grau d'influència de diferents factors i/o agents que han esta causa de suspensió:
    molt poc poc una mica bastant molt
11 Canvi de criteris polítics:
12 Canvi de criteris empresarials o desistiment dels promotors:
13 Dificultats de tramitació:
14 Canvi de condicions de l'entorn:
15 Inviabilitat econòmica:
16 Oposició social o veïnal:
17 Diferències de criteri entre els redactors:
  Durada de la tramitació. Grau d'influència de diferents factors que han estat causa del perllongament (refer, reajustar) de la tramitació:
ha disminuit ha augmentat
    molt poc no ha variat poc molt
18 Com ha variat la durada de la tramitaciórespecte a fa uns anys:
    molt poc poc una mica bastant molt
19 Problemes de coordinació o errors de l'equip tècnic redactor:
20 Dificultats o problemes de la tramitació:
21 Canvis de normativa o de reglaments:
22 Canvis de criteris polítics:
23 Problemes amb els afectats/veïns:
  Intervenció administrativa. En la tramitació del planejament intervenen diferents departaments i entitats. Valoreu els següents aspectes:
    molt poca poca una mica bastant molta
24 Nivell de transparència:
25 Nivell d'eficàcia:
26 Facilitat de gestió i de la tasca dels tècnics:
27 Millora en la transparència i eficiència:
28 Aportació de valor/qualitat al planejament:
29 Millors resultats sobre el territori:
  Legislació i normativa. Valoreu els següents aspectes respecte a la normativa i reglamentació introduïda darrerament:
    molt adequat correcte com abans massa excessiu
30 Nivell de complexitat:
molt poc poc una mica bastant molt
31 Nivell de redundància normativa:
32 Nivell de coherència entre normatives:
33 Nivell de coordinació de la legislació i la normativa:
34 Les noves lleis/normes han millorat la qualitat dels resultats sobre el territori:
  Participació ciutadana. Valoreu els següents aspectes sobre la participació ciutadana:
  molt poca poca una mica bastant molta
35 Aportació de valor afegit:
36 Aportació de qualitat democràtica a la societat:
37 Adequació de la metodologia:
    molt insuficient insuficient adequada bastant excessiva
38 Implicació dels polítics en la promoció de la participació ciutadana:
39 Respecte que fan els polítics dels resultats de la participació:
    mai només indicatius sí, amb excepcions totalment vinculants  
40 La vostra opinió sobre si els resultats de la participació haurien de ser vinculants:  
  Imatge i prestigi dels professionals. Valoració de la funció i les aportacions dels professionals, segons la vostra percepció:
escàs poc normal molt molt alt
41 Nivell de reconeixement social:
42 Nivell de reconeixement dels tècnics redactors per part dels tècnics de l'administració:
    molt poc poc una mica bastant molt
43 Valor de les solucions aportades pels tècnics redactors:
  Valoració econòmica del treball dels professionals. Valoreu el reconeixement de la tasca professional en relació a temps anteriors a la crisi:
    molt poc poc una mica bastant molt
44 Variació dels honoraris actuals respecte a abans de la crisi:
45 Implicació sobre la qualitat del treball:
46 Percentatge aproximat de variació dels honoraris: % (introduïu signes + o –)
    molt baixos baixos adequats alts molt alts
47 Correspondència dels honoraris amb la preparació, la responsabilitat i la complexitat:  
    molt poc poc una mica bastant molt
48 Justícia del sistema d'adjudicació de contractes:
49 Garantía de que els concursos s'adjudiquin a la millor proposta:
  El futur de les professions. Multidisciplinarietat: arquitectes, ambientòlegs, enginyers, geògrafs, paisatgistes, advocats, economistes, especialistes en mobilitat, etc ... Valoreu les següents afirmacions sobre els treballs fets per liberal o per empreses:
    gens d'acord en desacord indiferent d'acord molt d'acord
50 La multidisciplinarietat aporta valor:
51 Les grans empreses oferiran productes de major qualitat:
52 Seran més econòmiques les mitjanes i grans empreses que els equips autònoms:
53 El treballar en grans empreses podrà millorar les condicions laborals dels tècnics:
54 Els equips multidisciplinaris autònoms són més flexibles que les grans empreses:
55 Les empreses faran una major aportació intel·lectual a l'urbanisme:
  Feed back (opcional):
    No      
56 Voleu rebre informació dels resultats de l'enquesta?:      
57 Adreça de correu electrònic:Moltes gràcies per la vostra col·laboració.